美德向乌提供主战坦克,俄罗斯再发警告,俄乌冲突迎来新转折点?

春晚与艺术无关

母子乱伦:和儿子做了,我该怎么办?

纽约时报长篇报道:《普京的战争》

一大批城市,都揭不开锅了!

生成图片,分享到微信朋友圈

自由微信安卓APP发布,立即下载! | 提交文章网址
查看原文

佛学典藏|《观世音菩萨普门品》读诵

内在语 2021-02-06


敬请恭念三遍

na mo a mi tuo fo

南  無  阿  彌  陀  佛

功德无量

 起诵仪 


香赞

lú xiāng zhà ruò fǎ jiè méng xūn

炉香乍爇,法界蒙熏,

zhū fó hǎi huì xī yáo wén

诸佛海会悉遥闻,

suí chù jié xiáng yún chéng yì fāng yīn

随处结祥云,诚意方殷,

zhū fó xiàn quán shēn

诸佛现全身。


南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)


南无本师释迦牟尼佛(三称)


开经偈

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇

我今见闻得受持,愿解如来真实义《妙法莲华经观世音菩萨普门品》

姚秦三藏法师鸠摩罗什译尔时无尽意菩萨,即从座起,偏袒(tan3)右肩,合掌向佛,而作是言:"世尊,观世音菩萨以何因缘名观世音?"


佛告无尽意菩萨:"善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨,即时观其音声,皆得解脱。


若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故;若为大水所漂,称其名号,即得浅处;若有百千万亿众生,为求金、银、琉璃、砗磲(che1 qu2)、玛瑙、珊瑚、琥珀、真珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫(fang3),漂堕罗刹(cha4)鬼国,其中若有乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等,皆得解脱罗刹之难。以是因缘,名观世音。


若复有人,临当被害,称观世音菩萨名者,彼所执刀杖,寻段段坏,而得解脱。若三千大千国土,满中夜叉、罗刹,欲来恼人,闻其称观世音菩萨名者,是诸恶鬼,尚不能以恶眼视之,况复加害;设复有人,若有罪、若无罪,杻(chou3)械枷锁,检系(xi4)其身,称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱;若三千大千国土,满中怨贼,有一商主,将诸商人,赍(ji1)持重宝,经过险路,其中一人,作是唱言:"诸善男子,勿得恐怖,汝等应当一心称观世音菩萨名号,是菩萨能以无畏施于众生,汝等若称名者,于此怨贼,当得解脱。"众商人闻,俱发声言:"南无观世音菩萨"。称其名故,即得解脱。


无尽意,观世音菩萨摩诃萨,威神之力,巍巍(wei1)如是。若有众生多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲;若多嗔(chen1)恚(hui4),常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔;若多愚痴,常念恭敬观世音菩萨,便得离痴。无尽意,观世音菩萨有如是等大威神力,多所饶益,是故众生常应心念。若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,便生福德智慧之男;设欲求女,便生端正有相之女,宿植德本,众人爱敬。无尽意,观世音菩萨有如是力。若有众生恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐。是故众生,皆应受持观世音菩萨名号。无尽意,若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字,复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药,于汝意云何?是善男子、善女人,功德多不(fou3)?"无尽意言:"甚多世尊。"


佛言:"若复有人受持观世音菩萨名号,乃至一时礼拜供养,是二人福,正等无异,于百千万亿劫,不可穷尽。无尽意,受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。"


无尽意菩萨白佛言:"世尊,观世音菩萨云何游此娑婆世界?云何而为众生说法?方便之力,其事云何?"


佛告无尽意菩萨:"善男子,若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;应以天大将军身得度者,即现天大将军身而为说法;应以毗(pi2)沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;应以小王身得度者,即现小王身而为说法;应以长者身得度者,即现长者身而为说法;应以居士身得度者,即现居士身而为说法;应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法;应以比丘、比丘尼、优婆塞(se4)、优婆夷身得度者,即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法;应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,即现妇女身而为说法;应以童男、童女身得度者,即现童男、童女身而为说法;应以天、龙、夜叉、乾闼(ta4)婆、阿修罗、迦(jia1)楼罗、紧那罗、摩睺(hou2)罗伽(qie2)、人、非人等身得度者,即皆现之而为说法。应以执金刚神得度者,即现执金刚神而为说法;无尽意,是观世音菩萨成就如是功德,以种种形游诸国土,度脱众生,是故汝等,应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩诃萨,于怖畏急难之中,能施无畏,是故此娑婆世界,皆号之为施无畏者。"

   

无尽意菩萨白佛言:"世尊,我今当供养观世音菩萨。"即解颈众宝珠璎珞(ying1 luo4),价值百千两金,而以与之。而作是言:"仁者受此法施珍宝璎珞。"时观世音菩萨,不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:"仁者,悯我等故,受此璎珞。"


尔时佛告观世音菩萨:"当悯(min3)此无尽意菩萨及四众、天、龙、夜叉、乾闼(ta4)婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺(hou2)罗伽(qie2)、人、非人等故,受是璎珞。"即时,观世音菩萨悯诸四众,及于天、龙、人、非人等,受其璎珞,分作二分,一分奉释迦牟尼佛,一分奉多宝佛塔。"


无尽意。观世音菩萨,有如是自在神力,游于娑婆世界。


尔时,无尽意菩萨以偈(ji4)问曰:


世尊妙相具,我今重(chong2)问彼,

佛子何因缘,名为观世音。


具足妙相尊,偈答无尽意,

汝听观音行(xing2),善应诸方所。


弘誓深如海,历劫不思议,

侍多千亿佛,发大清净愿。


我为汝略说,闻名及见身,

心念不空过,能灭诸有苦。


假使兴害意,推落大火坑,

念彼观音力,火坑变成池。


或漂流巨海,龙鱼诸鬼难,

念彼观音力,波浪不能没。


或在须弥峰,为人所推堕,

念彼观音力,如日虚空住。


或被恶人逐,堕落金刚山,

念彼观音力,不能损一毛。


或值怨贼绕,各执刀加害,

念彼观音力,咸即起慈心。


或遭王难苦,临刑欲寿终,

念彼观音力,刀寻段段坏。


或囚禁枷锁,手足被杻械,

念彼观音力,释然得解脱。


咒诅诸毒药,所欲害身者,

念彼观音力,还著于本人。


或遇恶罗刹,毒龙诸鬼等,

念彼观音力,时悉不敢害。


若恶兽围绕,利牙爪(zhao3)可怖,

念彼观音力,疾走无边方。


螈(yuan2)蛇及蝮蝎,气毒烟火然,

念彼观音力,寻声自回去。


云雷鼓掣(che4)电,降雹澍(shu4)大雨,

念彼观音力,应时得消散。


众生被困厄,无量苦逼身,

观音妙智力,能救世间苦。


具足神通力,广修智方便,

十方诸国土,无刹不现身。


种种诸恶趣,地狱鬼畜生,

生老病死苦,以渐悉(xi1)令灭。


真观清净观,广大智慧观,

悲观及慈观,常愿常瞻仰。


无垢清净光,慧日破诸暗,

能伏灾风火,普明照世间。


悲体戒雷震,慈意妙大云,

澍(shu4)甘露法雨,灭除烦恼焰。


争(zheng1)讼经官处,怖畏军阵中,

念彼观音力,众怨悉退散。


妙音观世音,梵音海潮音,

胜彼世间音,是故须常念。


念念勿生疑,观世音净圣,

于苦恼死厄,能为作依怙(hu4)。


具一切功德,慈眼视众生,

福聚海无量,是故应顶礼。"


尔时持地菩萨即从座起,前白佛言:"世尊,若有众生闻是观世音菩萨品自在之业,普门示现神通力者,当知是人功德不少。"佛说是普门品时,众中八万四千众生,皆发无等等阿耨(nou4)多罗三藐三菩提心。


《妙法莲华经观世音菩萨普门品》
 结诵仪 补缺真言(三遍)

nā mó hē là dá nuō duō là yè yē qìe lā  qìe lā 

南无喝啰怛那 多啰夜耶 佉啰佉啰

jù zhù jù zhù mó lā mó lā  hù lā  hōng hé hé

俱住俱住 摩啰摩啰虎啰 吽 贺贺

sū dá nuō hōng pō mó nuō suō pó hē

苏怛那 吽 泼抹拏 娑婆诃回向

愿以此功德,庄严佛净土。

上报四重恩,下济三途苦。

若有见闻者,悉发菩提心。

尽此一报身,同生极乐国。


内在语

言外之意 弦外之音

请长按二维码关注

吟诗立卷

万古长空 一朝风月

请长按二维码关注蚀骨的冷

月光下的沙漠有一种奇异的震撼力,背光处黑如静海,面光处一派灰银,却有一种蚀骨的冷。这种冷与温度无关。

蚀骨的冷,热爱朗读与歌唱,我声音的世界,无限的乾坤。录制、编辑、也是一直以来的乐趣。


请留下你指尖的温度,让太阳拥抱你!


    文章有问题?点此查看未经处理的缓存