Quantcast

911也是一面镜子

街射,扫楼、厕拍!有一群变态会对着你门口的鞋子、袜子、短裤 "打胶"

鄂州幸福的一家三口疑似乱L事件

成都MC浴室最新照片和截图流出,最全事件梳理来了!

澳门黑帮和女明星的绝密往事!!(删前速看)

Facebook Twitter

分享到微信朋友圈

点击图标下载本文截图到手机
即可分享到朋友圈。如何使用?

除了自由微信/自由微博,您最希望看到的哪个平台的被删除>内容?
查看原文

སྡེ་ཚན་གསུམ་པ།

དེར་ནོན☞ SnowStar1

Part3 l ’m lose 

སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། ལམ་ནོར་འདྲི་རྩད་ཀྱི་སྐོར།

wo mi lu le

我迷路了。

What is place?

འདི་ས་གང་རེད།

zhe er shi shen me di fang

这儿是什么地方?


How do you gat to the Himalayan Hote?

ཧི་མ་ལ་ཡ་མགོན་ཁང་མཁར་དུ་ཅི་ལྟར་འགྲོ་དགོས།

xi ma la ya fan dian gai zen me zou

喜马拉雅饭店该怎么走?


Does this road go the Himalayan Hotel?

སྲང་ལམ་འདི་ཧི་མ་ལ་ཡ་མགྲོན་མཁར་དུ་འགྲོ་ས་ཨེ་རེད།

zhe tiao jie tong wang xi ma la ya fan dian ma

 这条街通往喜马拉雅饭店吗?


Tell me the best way to zoo ,please?

སྲོག་ཆགས་གླིང་གར་འགྲོ་སའི་ཉེ་ལམ་གསུང་རོགས།

qing gao su wo qu dong wu yuan de zui jia lu xian

请告诉我去动物园的最佳路线?


What is this street?

སྲང་ལམ་འདིནགང་ཡིན་ནམ།

zhe shi shen me da jie

这是什么大街


Where ’s here on the map?

ས་གནས་འདི་ས་ཁྲའི་ངོས་ཀྱི་གང་ན་ཡོད་དམ།

zhe ge di fang zai di tu shang de shen me wei zhi

这个地方在地图上的什么位置


How many minutes by walk?

འགྲོ་ན་སྐར་མ་ཅི་ཙམ་དགོས།

you zou duo shao fen zhong

有走多少分钟


Does it take thirty minutes?

སྐམ་མ་སུམ་ཅུ་དགོས་སམ།

you san fen zhong ba

有三分钟吧


You'd best take a taxi.

རབ་ཡིན་ན་གླ་འཁོར་གླས་ན་བཟང་།

zui hao da cheng chu zu che

最好搭乘出租车


Turn right and go straight.

གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་ནད་ཐད་ཀར་ངུ་སོང་།

xiang you zhuan ran hou xiang qian zou

想右转然后向前走


Can l find it easily?

ངས་སླ་མོར་རྙེད་ཐུབ་བམ།

wo hui hen rong yi zhao dao ma

我会很容易找到吗


 Please ask someone.

ད་དུང་མི་གཞན་ལ་དྲིས

qing zai wen bie ren

请再问别人


ls this Tashi’ s home?

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཨེ་རེད།

shi zha xi de jia ma

是扎西的家吗


His house is the next one .

ཁོ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ཟུར་ན་ཡོད།

ta jia zai ge bi

他家在隔壁


Which corner do l turn?

ང་གང་ནས་དཀྱོག་དགོས་སམ།

wo gai zai na zhuan wan

我该在哪转弯


Turn left at the third block?

སྲང་གསུམ་པ་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་དཀྱོགས།

zai di san ge jie qu xiang zuo zhuan

在第三个街区向左转


ls this the only way there?

དེར་འགྲོ་ན་ལམ་འདི་ཁོ་ན་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཨེ་རེད།

zhe shi wei yi qu na li de lu ma

这是唯一去那里的路吗


Any movie theaters here?

འདིའི་ཉེ་འགྲམ་ན་ཟློས་གར་ཁང་ཡོད་དམ།

zhe fu jin you xi yuan ma

这附近有戏院吗


Could you take me there,please?

ང་དེ་རུ་ཁྲིད་ན་ཨེ་ཆོག

qing dai wo qu na li hao ma

请带我去哪里好吗


Where’s public telephone?

སྤྱི་སྤྱོད་ཁ་པར་གང་ན་ཡོད་དམ།

na li you gong yong dian hua

哪里有公用电话


l’m calling to ask where my hotel is?

ངས་ཁྱེད་ལ་མགྲོན་མཁར་གྱི་སྡོད་གནས་འདྲི།

wo wen ni fan dian de wei zhi

我问你饭店的位置


What is your room number?

ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་བའི་སྒོ་རྟགས་ཅི་རེད།

ni de fang jian hao ma shi duo shao 

你的房间号码是多少 


l’ll come to meet you.

ང་ཁྱོད་བསུ་རུ་ཡོང་།

wo qu jie ni

我去接你


l’ ll come soon.

ང་མགྱོགས་པོར་ཐོན་ངེས།

wo hen kuai jiu lai

我很快就来


 


    Sending

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存